Dundee and Angus Congress Minor

Ending on 09/10/2016
Results compiled by Ray Noble
 Pool   Name   Club   Status   Grade   PNUM    R1Opp   R1Res   R2Opp   R2Res   R3Opp   R3Res   R4Opp   R4Res   R5Opp   R5Res   Pts   Plyd 
 1  Pearson, Walter J  PH  -  1376  5607   21w  1  14b    6w  1  15b  0  17w  1  3  5
 2  O`Rourke, Bryan  DLKC  -  1348  8806    B    28b  1  29w  1  14b  0  18w  1  3  5
 3  Coope, Derek W  OB  -  1338  15536   22b  1  11w  1  17b  0  24w    25b  1  3  5
 4  Freel, Lawrence  HA  -  1333  3991   23w  1  20b  1  10w  1  17b  1  14w    4  5
 5  Stewart, Alex J  BA  -  1257  6113    B    31b  1  18w  1  16b  0  36w  0  2  5
 6  Johnson, Ian  ENNR  V  1246  9229   27b  1  17w  0  1b  0  38w  1  22b    2  5
 7  Mathieson, Liam  PK  J14  1208  22318   29w  0  23b  1  20w  1  13b  0  21w  1  3  5
 8  Thomas, Jacqui  HA  -  1205  16089   30b  0  27w  1  22b  0  42w  1  9b  0  2  5
 9  Sibbald, Connor  ANNJ  J11  1202  25091   32w  1  29b  0  21w  0  34b  1  8w  1  3  5
 10  Billcliff, Niels  BD  -  1195  24917   37b  1  30w  1  4b  0  22w  1  24b  0  3  5
 11  MacMillan, Malcolm  PTOB  -  1195  10275   38w  1  3b  0  30w  1  29b  1  13w  1  4  5
 12  Walker, Gordon J  BX  -  1188  14635   19b    33w  1  24b  0  21b  1  40w    3  5
 13  Watson, David  CO  -  1172  9743   40w  0  32b  1  42b  1  7w  1  11b  0  3  5
 14  Thacker, Stephen M  ENNR  V  1150  22120   41b  1  1w    25b  1  2w  1  4b    4  5
 15  Dutta, Oishani  NJ  J13  1149  23912    B    34b  1  26w  1  1w  1  16b    4  5
 16  Kante, Kalyan Sai Nandan  NJ  J12  1136  25454    B    35b  1  40w  1  5w  1  15w    4  5
 17  Smith, Mark J  ED  -  1132  14266   42w  1  6b  1  3w  1  4w  0  1b  0  3  5
 18  Dutta, Nandini  NJ  J14  1116  23908    B    36b  1  5b  0  31w  1  2b  0  2  5
 19  McCulloch, Andrew  GI  -  1099  17397   12w    26b  0  35w  1  40b  0  34w  1  2  5
 20  Dallas, Alastair P  DF  -  1098  3672    P  1  4w  0  7b  0   V  0   V  0  1  3
 21  Mathieson, Robert  PR  -  1090  23845   1b  0  37w  1  9b  1  12w  0  7b  0  2  5
 22  Buchan, Allan W  ED  -  0  27092   3w  0  38b  1  8w  1  10b  0  6w    2  5
 23  Robinson, Jeffrey M  OB  -  1053  17971   4b  0  7w  0  37b  1  27w  0  32b  0  1  5
 24  Chadha, Sambhav  GALZ  J13  1039  24151    B    39b  1  12w  1  3b    10w  1  4  5
 25  Paton, Lisa  CH  -  1011  13881    B    43b  1  14w  0  41b  1  3w  0  2  5
 26  Fowler, David  GR  -  1010  24406    B    19w  1  15b  0  36w  0  33b  1  2  5
 27  Billcliff, Matthew  LZBD  J15  1006  23999   6w  0  8b  0  32w  1  23b  1  29w  1  3  5
 28  Mcleod, Robert  CH  -  1005  13733    B    2w  0  36b  0  39w  1  35b  0  1  5
 29  Jackson, John  LZ  -  986  16078   7b  1  9w  1  2b  0  11w  0  27b  0  2  5
 30  Lone, Mohammad  NW  -  953  25318   8w  1  10b  0  11b  0  33w  0  38b  1  2  5
 31  Maheshwari, Ritvik  G2LZ  J11  870  24287    B    5w  0  39b  1  18b  0  41w  1  2  5
 32  Walker, William  BB  -  787  6764   9b  0  13w  0  27b  0   B    23w  1  1  5
 33  Dearie, John  GM  -  781  3702    B    12b  0  41w  0  30b  1  26w  0  1  5
 34  Kohli, Sahib  GALZ  J12  716  26317    B    15w  0  43b  1  9w  0  19b  0  1  5
 35  Saravanan, Pranav  ANNJ  J12  667  25087    B    16w  0  19b  0  43w  1  28w  1  2  5
 36  Arcot, Pranav  RGNJ  J10  624  25841    B    18w  0  28w  1  26b  1  5b  1  3  5
 37  Newton, David  IV  -  613  19782   10w  0  21b  0  23w  0   P  1  42b  0  1  5
 38  MacKintosh, Dallas  NJ  J11  231  26236   11b  0  22w  0   P  1  6b  0  30w  0  1  5
 39  Ganesan, Uma  NJ  J11  212  26060    B    24w  0  31w  0  28b  0  43b  0    5
 40  Foggie, Lewis  CH  -  0  27375   13b  1   B    16b  0  19w  1  12b    3  5
 41  Kanodia, Charvi  CH  J14  0  26924   14w  0   B    33b  1  25w  0  31b  0  1  5
 42  Kanodia, Ramit  CH  J 9  0  26925   17b  0   P  1  13w  0  8b  0  37w  1  2  5
 43  McKenzie, Scott  DV  -  0  26931    B    25w  0  34w  0  35b  0  39w  1  1  5
 108  213

Dundee and Angus Congress Minor Grading Performance table
 Grading Performance
 Pool  Name  Club  Status  Grade  PNUM Pts  Plyd  Opps  Act  Plyd  Perf 
 4   Freel, Lawrence   HA   -   1333   3991   4   5   1126   4   5   1493 
 14   Thacker, Stephen M   ENNR   V   1150   22120   4   5   1267   3   4   1460 
 15   Dutta, Oishani   NJ   J13   1149   23912   4   5   1120   3   4   1452 
 24   Chadha, Sambhav   GALZ   J13   1039   24151   4   5   1090   3   4   1422 
 16   Kante, Kalyan Sai Nandan   NJ   J12   1136   25454   4   5   1101   2   3   1381 
 11   MacMillan, Malcolm   PTOB   -   1195   10275   4   5   1049   4   5   1290 
 1   Pearson, Walter J   PH   -   1376   5607   3   5   1175   3   5   1325 
 2   O`Rourke, Bryan   DLKC   -   1348   8806   3   5   1089   3   4   1282 
 3   Coope, Derek W   OB   -   1338   15536   3   5   1122   2   4   1213 
 36   Arcot, Pranav   RGNJ   J10   624   25841   3   5   1016   3   4   1209 
 17   Smith, Mark J   ED   -   1132   14266   3   5   1323   2   4   1323 
 40   Foggie, Lewis   CH   -   0   27375   3   5   1179   2   4   1270 
 13   Watson, David   CO   -   1172   9743   3   5   1097   2   3   1219 
 7   Mathieson, Liam   PK   J14   1208   22318   3   5   1080   3   5   1152 
 27   Billcliff, Matthew   LZBD   J15   1006   23999   3   5   1055   3   5   1127 
 12   Walker, Gordon J   BX   -   1188   14635   3   5   1032   2   4   1122 
 10   Billcliff, Niels   BD   -   1195   24917   3   5   1058   2   4   1058 
 9   Sibbald, Connor   ANNJ   J11   1202   25091   3   5   984   3   5   1056 
 6   Johnson, Ian   ENNR   V   1246   9229   2   5   1111   2   4   1111 
 18   Dutta, Nandini   NJ   J14   1116   23908   2   5   1085   2   4   1085 
 5   Stewart, Alex J   BA   -   1257   6113   2   5   1080   2   4   1080 
 22   Buchan, Allan W   ED   -   0   27092   2   5   1067   2   5   1067 
 19   McCulloch, Andrew   GI   -   1099   17397   2   5   955   2   4   1046 
 26   Fowler, David   GR   -   1010   24406   2   5   971   2   4   971 
 35   Saravanan, Pranav   ANNJ   J12   667   25087   2   5   1046   1   3   924 
 31   Maheshwari, Ritvik   G2LZ   J11   870   24287   2   5   981   1   3   859 
 25   Paton, Lisa   CH   -   1011   13881   2   5   1244   0   2   844 
 29   Jackson, John   LZ   -   986   16078   2   5   1253   2   5   1181 
 21   Mathieson, Robert   PR   -   1090   23845   2   5   1177   2   5   1105 
 8   Thomas, Jacqui   HA   -   1205   16089   2   5   1122   1   3   1000 
 30   Lone, Mohammad   NW   -   953   25318   2   5   986   2   5   914 
 42   Kanodia, Ramit   CH   J 9   0   26925   2   5   1030   1   4   838 
 32   Walker, William   BB   -   787   6764   1   5   1126   1   4   933 
 33   Dearie, John   GM   -   781   3702   1   5   1048   1   3   926 
 41   Kanodia, Charvi   CH   J14   0   26924   1   5   983   1   4   790 
 34   Kohli, Sahib   GALZ   J12   716   26317   1   5   1110   0   3   710 
 28   Mcleod, Robert   CH   -   1005   13733   1   5   871   1   4   678 
 43   McKenzie, Scott   DV   -   0   26931   1   5   742   1   4   548 
 20   Dallas, Alastair P   DF   -   1098   3672   1   3   1320   0   2   920 
 23   Robinson, Jeffrey M   OB   -   1053   17971   1   5   1034   1   5   793 
 37   Newton, David   IV   -   613   19782   1   5   1013   0   3   613 
 38   MacKintosh, Dallas   NJ   J11   231   26236   1   5   631   0   3   231 
 39   Ganesan, Uma   NJ   J11   212   26060      5   612   0   3   212