Dundee and Angus Congress Major

Ending on 09/10/2016
Results compiled by Ray Noble
 Pool   Name   Club   Status   Grade   PNUM    R1Opp   R1Res   R2Opp   R2Res   R3Opp   R3Res   R4Opp   R4Res   R5Opp   R5Res   Pts   Plyd 
 1  Thomas, Phil  HATR  -  1795  15971   15w  0  18b  0  21w    35b  1  24w  0  1  5
 2  Clegg, Robert  EN  V  1779  16064   16b    22w  1  19b  1  25w    12b  1  4  5
 3  MacQueen, Andrew  GI  -  1750  4815   18w    23b    9w    30b  1  36w  1  3  5
 4  Moore, Robin  GD  -  1683  5346    B    30b  1  26w    11b  1  31w  1  4  5
 5  Smith, Stephen H  STCW  -  1676  6052   20b  1  15w  1  31b  0  38w  1  13b  0  3  5
 6  Emery, Keith  SZB2  -  1657  9859   21w  1  27b  0  23w  1  15b  0  20w  1  3  5
 7  Shafi, Paul  CHCA  -  1657  12506   22b    32w  1  38b    13w  0  16b    2  5
 8  Clinton, William  LV  -  1649  3537   23w    36b    29w  1  26b  1  15w    3  5
 9  Watson, James  PY  -  1647  23565   24b  1  38w    3b    27w    25b  0  2  5
 10  Murray, Frankie  EK  -  1632  5433   27w  0  21b  1  36w  0  29b  1  23w  1  3  5
 11  Volland, Ben  DL  J13  1626  23371   28b  1  31w  0  39b  1  4w  0  38b  0  2  5
 12  Aitchison, A Keith  EDKO  -  1625  3020   29w  1  34b  1  27w  1  31b    2w  0  3  5
 13  Dawson, Euan  CH  J15  1599  22158   31b  0  24w  1  33w  1  7b  1  5w  1  4  5
 14  Andrews, Norman G  ENNR  -  1558  22119   34w  0  28b    35w  1  36b    26w    2  5
 15  Kosior, Pawel  CH  NEW  1543  26492   1b  1  5b  0  34w  1  6w  1  8b    3  5
 16  Tinas, Christos  AB  -  1534  27391   2w    26b  0  37w  1  18b  1  7w    3  5
 17  Robertson, Jim  EK  -  1524  5812    V  0   V  0   V  0   V  0   V  0  0  0
 18  Pearston, John M  CN  -  1504  17852   3b    1w  1  25b  0  16w  0  30w  1  2  5
 19  Kerridge, Simon  BD  -  1499  15294    B    35b  1  2w  0  23b  0  34w    2  5
 20  Barron-Majerik, Jan  IV  -  1466  24235   5w  0  29b  0  22b  1  28w  1  6b  0  2  5
 21  Flood, Raymond  DVCH  -  1464  3951   6b  0  10w  0  1b    33w  1  39b  0  1  5
 22  Flockhart, Hugh S  PHOB  -  1419  3950   7w    2b  0  20w  0  37b  0  35w  1  1  5
 23  Atkins, Graham  CH  -  1401  7363   8b    3w    6b  0  19w  1  10b  0  2  5
 24  Pincheira, Bernardo  EN  V  1360  27341   9w  0  13b  0   B    32w  1  1b  1  2  5
 25  Doris, Peter J  BS  -  1360  3774    B    37b  1  18w  1  2b    9w  1  4  5
 26  D`Alessio, Marco  LZ  J13  1353  25042    B    16w  1  4b    8w  0  14b    2  5
 27  Sawaryn, Steve  NM  -  1342  14346   10b  1  6w  1  12b  0  9b     V  0  2  4
 28  Young, Colin  CH  -  1329  23227   11w  0  14w     B    20b  0  37w  1  2  5
 29  Constance, Tom  CH  J15  1318  22155   12b  0  20w  1  8b  0  10w  0  33b    1  5
 30  Le Feuvre, Gwenole  XK  V  1299  27414    B    4w  0  32b  1  3w  0  18b  0  1  5
 31  McMillan, Andrew  OB  J13  1294  24448   13w  1  11b  1  5w  1  12w    4b  0  3  5
 32  Harvey, Douglas  PR  -  1213  4288    B    7b  0  30w  0  24b  0   V  0    4
 33  Hartman, James  TC  J11  1147  24480    B    39w    13b  0  21b  0  29w    1  5
 34  Connolly Sams, Dietah  TC  J11  1016  23570   14b  1  12w  0  15b  0  39w    19b    2  5
 35  Ridge, Benjamin  TCED  J12  991  22809    B    19w  0  14b  0  1w  0  22b  0    5
 36  Hegde, Stuthi  AB  J16  1331  21560    B    8w    10b  1  14w    3b  0  2  5
 37  Hegde, Aditya  AB  J11  928  24229    B    25w  0  16b  0  22w  1  28b  0  1  5
 38  Noble, Ray  CH  -  1448  8657    P  1  9b    7w    5b  0  11w  1  3  5
 39  Chalmers, Martin M  CH  -  1517  3477    B    33b    11w  0  34b    21w  1  2  5
 94  188

Dundee and Angus Congress Major Grading Performance table
 Grading Performance
 Pool  Name  Club  Status  Grade  PNUM Pts  Plyd  Opps  Act  Plyd  Perf 
 25   Doris, Peter J   BS   -   1360   3774   4   5   1490   3   4   1822 
 4   Moore, Robin   GD   -   1683   5346   4   5   1476   3   4   1808 
 2   Clegg, Robert   EN   V   1779   16064   4   5   1491   4   5   1732 
 13   Dawson, Euan   CH   J15   1599   22158   4   5   1473   4   5   1714 
 31   McMillan, Andrew   OB   J13   1294   24448   3   5   1672   3   5   1822 
 15   Kosior, Pawel   CH   NEW   1543   26492   3   5   1584   3   5   1734 
 3   MacQueen, Andrew   GI   -   1750   4815   3   5   1460   3   5   1610 
 8   Clinton, William   LV   -   1649   3537   3   5   1446   3   5   1596 
 12   Aitchison, A Keith   EDKO   -   1625   3020   3   5   1431   3   5   1581 
 38   Noble, Ray   CH   -   1448   8657   3   5   1679   2   4   1679 
 5   Smith, Stephen H   STCW   -   1676   6052   3   5   1514   3   5   1586 
 16   Tinas, Christos   AB   -   1534   27391   3   5   1507   3   5   1579 
 6   Emery, Keith   SZB2   -   1657   9859   3   5   1448   3   5   1520 
 10   Murray, Frankie   EK   -   1632   5433   3   5   1401   3   5   1473 
 27   Sawaryn, Steve   NM   -   1342   14346   2   4   1640   2   4   1731 
 36   Hegde, Stuthi   AB   J16   1331   21560   2   5   1642   2   4   1642 
 26   D`Alessio, Marco   LZ   J13   1353   25042   2   5   1606   2   4   1606 
 24   Pincheira, Bernardo   EN   V   1360   27341   2   5   1576   2   4   1576 
 18   Pearston, John M   CN   -   1504   17852   2   5   1548   2   5   1548 
 7   Shafi, Paul   CHCA   -   1657   12506   2   5   1468   2   5   1468 
 9   Watson, James   PY   -   1647   23565   2   5   1452   2   5   1452 
 39   Chalmers, Martin M   CH   -   1517   3477   2   5   1401   2   4   1401 
 14   Andrews, Norman G   ENNR   -   1558   22119   2   5   1301   2   5   1301 
 23   Atkins, Graham   CH   -   1401   7363   2   5   1637   2   5   1565 
 20   Barron-Majerik, Jan   IV   -   1466   24235   2   5   1497   2   5   1425 
 11   Volland, Ben   DL   J13   1626   23371   2   5   1476   2   5   1404 
 28   Young, Colin   CH   -   1329   23227   2   5   1450   1   4   1359 
 34   Connolly Sams, Dietah   TC   J11   1016   23570   2   5   1416   2   5   1344 
 19   Kerridge, Simon   BD   -   1499   15294   2   5   1357   1   4   1266 
 21   Flood, Raymond   DVCH   -   1464   3951   1   5   1574   1   5   1424 
 29   Constance, Tom   CH   J15   1318   22155   1   5   1528   1   5   1378 
 30   Le Feuvre, Gwenole   XK   V   1299   27414   1   5   1525   1   4   1332 
 1   Thomas, Phil   HATR   -   1795   15971   1   5   1465   1   5   1315 
 33   Hartman, James   TC   J11   1147   24480   1   5   1483   1   4   1290 
 22   Flockhart, Hugh S   PHOB   -   1419   3950   1   5   1412   1   5   1262 
 37   Hegde, Aditya   AB   J11   928   24229   1   5   1328   1   4   1135 
 32   Harvey, Douglas   PR   -   1213   4288      4   1424   0   3   1024 
 35   Ridge, Benjamin   TCED   J12   991   22809      5   1391   0   4   991 
 17   Robertson, Jim   EK   -   1524   5812   0   0      0   0   -